Oczywiście jesteśmy z Wrocławia. Obok jest zdjęcie domu na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Alianckiej na Krzykach gdzie mieszkaliśmy. 

Evidently we are from Wroclaw.  On the right there is a picture of the house at intersection of Zolnierska and Aliancka Streets in Krzyki where we lived.              
Wroclaw is a city with which I still retain emotional bonds,....... If you found it boring please go to view a few interesting links below about Wroclaw.
In Wroclaw I spent my youth and a portion of my adult life;  more..............

  
      
     
   
Przede wszystkim chciałbym aby ta strona była punktem spotkań Wyczałkowskich z całego świata. Poniżej są linki do naszych prywatnych stron. By otrzymać haslo proszę piszcie do nas na: friends@wyczalkowski.com 
 
I would like this page to be the meeting place for Wyczalkowskis and friends from all around the world. Below are the links to our private pages. In order to get the password please write us at friends@wyczalkowski.com 
  
  

 

Ponieważ Wyczałkowscy mieszkają również w USA, dlatego więc strona jest dwujęzyczna i aby znaleźć wszystko, co o nas zostało napisane na Internecie,  należy używać obie pisownie jak powyżej.

Herb rodzinny to pokazany w środku strony Ślepowron. 

Rysunek został wykonany przez p. Tadeusza Gaila, gajl_t@2n.pl, zamówienia L&L@softel.gda.pl

Because of Wyczalkowskis are also living in the USA, the page is bilingual, and in order to find everything that was written about us on the Internet, both spellings must be used as shown above.

The family Coat of Arms shown in the middle is the  Ślepowron. 

Painting by Tadeusz Gail, gajl_t@2n.pl, orders L&L@softel.gda.pl


Nazwisko Wyczałkowski wywodzi się z miejscowości Wyczałkowo w powiecie Lipnowskim w województwie Kujawsko Pomorskim. 

The name Wyczałkowski originates from the village of Wyczałkowo in Lipno County and in Kujawsko Pomorskie Province


 

WYCZALKOWO

        Wieś Wyczałkowo, początkowo Wyczólkowo w parafii Tłuchowskiej istniała już w XVI w. Zamieszkiwali ją Wyczałowscy - drobna szlachta zagrodowa. Wśród dwudziestu kilku w 1531-1565 Wyczałkowskich, większość z nich należała do herbu Ślepowron. Większe posiadłości miało sześciu Wyczalkowskich. Niektórzy z nich mieli przydomki - Kaszuba, Szczerbała i Wielk - syn Wielisława.

 W 1789 r. znaczne posiadłości mieli Stanisław Wyczałkowski i Jan Zglenicki. Od poprzednich dziedziców dobra Wyczałkowa 1803 roku kupil Tomasz Wyczałkowski - sędzia pokoju powiatu lipnowskiego i właściciel Kamienia Kotowego.

 W 1824 r. w Wyczałkowie bylo 10 dymów i meszkalo 87 mieszkańców. Po śmierci Tomasza Wyczałkowskiego w 1825 roku posiadlości jego przejęli spadkobiercy. W 1842 r. dobra wyczałkowskie, wystawione na publiczną licytację, nabył hrabia Ignacy Pląskowski. Od Ignacego Pląskowskiego w 1845 roku kupił je Hipolit Dunin Wąsowicz. Próby dalszej sprzedaży w 1864 r. Władysławowi Kalsztejnowi nie doszły do skutku.

 Po wejściu w życie uwłaszczeniowego ukazu carskiego, część ziemi przeszła na uwłaszczenie włościan. Pozostały majtek ziemski nabyła rodzina Kłobukowskich. Przed wybuchem wojny w 1939 roku właścicielem majtku był Władysław Kłobukowski.

 Niedaleka odległość Tłuchowa powodowała, te wielu aktywnych mieszkańców Wyczałkowa, w okresie niepodległości, brało czynny udział w pracach organizacji społecznych działających w Tłuchowie. Należeli do Strzelców, Akcji Katolickiej i chóru parafialnego.

 W czasie okupacji niemieckiej wielu mieszkańców wywiezionych zostało na roboty przymusowe do Niemiec. Zginęli na wojnie, w obozach i rozstrzelani: Władysław Kłobukowski, Józef Krysztoforski, Paweł Olszewski.

 Po wojnie, w 1945 r. majątek ziemski został rozparcelowany miedzy bezrolnych i małorolnych chłopów. Powstały indywidualne gospodarstwa rolne. Sołectwo - Wyczałkowo cały czas należało do gminy w Tłuchowie.

 W latach 1966-1973 została pobudowana droga asfaltowa z Tłuchowa przez Wyczalkowo do Jasienia i Małomina, co umożliwiło komunikację z najbliższą okolicą.

 Kursują autobusy PKS. Doprowadzony jest wodociąg. Wieś ma ładne usytuowanie i jest ładnie zabudowana.

 Sołectwo zajmuje obszar 200, 93 ha. Są, tu 24 gospodarstwa rolne i 7 nieruchomości o powierzchni do 1 ha. Mieszka tu 126 mieszkańców. Sołtysem wsi jest Paweł Olszewski.

Village Wyczałkowo, initially Wyczólkowo is dated in parish Tłuchowo in XVI century. The village was inhabited by Wyczałowscy gentry (I could not find the direct translation but they were free farmers in opposite to peasants who have belonged to the land owner).

Among twenty families in 1531-1565 Wyczałkowski, majority of they belonged to coat of arms Ślepowron. Six of Wyczalkowski had greatest estates. Some had surnames - Kasubian, Szczerbała and Wielk - son Wielisława.

 Considerable estates in 1789 belonged to Stanisław Wyczałkowski and Jan Zglenicki. Later in 1803 Wyczałkowo estates were bought by Tomasz Wyczałkowski – who was the Peace Judge in the Administrative Chamber of Lipnowski district and owner of Kamień Kotowy village.

 In 1824 in Wyczałkowo were10 smoke (stocks) and 87 inhabitants. After Tomasz Wyczałkowski death in 1825 inheritors have taken over the farmland/estates. In 1842 this land publically auctioned and bought by  count Ignacy Pląskowski. Later in 1845 this land was bought by Hipolit Dunin Wąsowicz and Władysław Kalsztejn made unsuccesful attempt to buy this land in 1864.

 Later due to Tsar injunction the land was granted to peasants (they also were fried). The rest of the land was granted to Kłobukowski family. Just before the WWII in 1939 Władysław Kłobukowski oened the land.

 Wyczałkowo inhabitants were very socially active. Durng the independence period between WWI and WWII many of people were involved in many different citizen organizations like archers, catholic charity, choir etc.

 During the time of German occupation many inhabitants were sent for mandatory labor in to Germany. Many of them have perished on war, in camps and killed;  Władysław Kłobukowski, Józef Krysztoforski, Paweł Olszewski.

 After the war in 1945, the land has been parceled out among peasants. Individual rural farms have emerged.

 In 1966-1973 the paved road was built between Tłuchowo and Małomin through Wyczałkowo. This allowed establishing regular bus transportation. At the present the village has 126 inhabitants, has city water and is occupying the area of 200 hectares.

 

Gmina Tluchowo - Mala Ojczyzna by Tadeusz Pawlowski ISBN 83-905655-7-9